De organisatie

Organisatie Leo Kannerhuis Nederland

Leo Kannerhuis Nederland heeft een Raad van Bestuur, bestaande uit leden van de raden van bestuur van de acht samenwerkingspartners. Het bestuur bespreekt strategische en tactische beleidszaken en komt één à twee maal per jaar bijeen. Het kloppend hart van het samenwerkingsverband is de Raad van Advies. Daarnaast bestaat er een Commissie Behandelarrangementen en een Ervaringsraad. Dit alles wordt ondersteund door een team medewerkers van Leo Kannerhuis Nederland.

Raad van Advies

De Raad van Advies is een programmaraad, bestaande uit zorgprofessionals. De Raad van Advies is aanjager van onderzoek, innovatie en kwaliteitsborging binnen Leo Kannerhuis Nederland. De raad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen met betrekking tot (kwaliteit van) autismehulpverlening, kwaliteit van behandelaanbod en zorg- en onderzoeksvragen.

De Raad van Advies komt vier maal per jaar bijeen en is samengesteld uit twee zorgprofessionals (psychiater of psycholoog) per deelnemende partner en een voorzitter.

De leden per 01-03-2015:

Naam Organisatie
Drs. Astrid van Dijk (Voorzitter) Dr. Leo Kannerhuis
Drs. Audrey Mol Altrecht
Margreet Bonouvrié, MSc. Lister
Dr. Jan-Pieter Teunisse Dr. Leo Kannerhuis
Drs. Lieke Imandt GGZ Noord-Holland-Noord
Drs. Wiebe Cnossen GGZ Noord-Holland-Noord
Dr. Inge van Balkom Jonx|Lentis
Drs. Sigrid Piening Jonx|Lentis
Drs. Goedele Meeus Mondriaan|Leo Kannerhuis Limburg
Drs. Peter Vervoort Mondriaan|Leo Kannerhuis Limburg
Drs. Jacqueline Bailly Parnassia Groep
Drs. Jurgen Verbeeck Parnassia Groep

Speerpunten 2012-2015

Naast kwaliteitsborging van het samenwerkingsverband, houdt de Raad van Advies zich actief bezig met onderzoek en innovatie. Voor de periode 2012-2015 focust de Raad van Advies zich op:

 Centrale focus: ‘Factoren van invloed op de draagkracht van de cliënt en zijn omgeving’

Binnen deze focus voert zij onderzoek uit naar de complexe doelgroep autisme en houdt zij zich bezig met ontwikkeling van e-Health, ter bevordering van zelfmanagement van cliënten met autisme

Lees meer hierover: onderzoek & innovatie

Commissie Behandelarrangementen

De Commissie Behandelarrangementen houdt zich bezig met de ontwikkeling, evaluatie en het onderhoud van het behandelaanbod dat is beschreven in de behandelarrangementen database. Het behandelaanbod van Leo Kannerhuis Nederland is voortdurend in ontwikkeling door nieuw aanbod dat ontwikkeld wordt en bestaand aanbod dat geëvalueerd wordt. Voor dit werkproces is de Commissie Behandelarrangementen opgericht.

De Commissie Behandelarrangementen heeft een adviserende rol naar de Raad van Advies van Leo Kannerhuis Nederland.

De commissie komt twee maal per jaar bijeen, daarnaast zijn er contactmomenten via een besloten digitale omgeving. De commissie bestaat uit één afgevaardigde (behandelinhoudelijke medewerker) per deelnemende partner en wordt geïnitieerd vanuit Leo Kannerhuis Nederland.

Ervaringsraad: belangenbehartiger van cliënten met autisme

De ervaringsraad behartigt binnen Leo Kannerhuis Nederland de gemeenschappelijke belangen van de cliënten met autisme. Zij adviseert de Raad van Advies over zaken die voor cliënten van belang zijn. Op deze wijze dragen zij bij aan de kwaliteit van de taken die de Raad van Advies uitvoert en de keuzes die de Raad van Avies maakt.

De ervaringsraad is samengesteld uit één lid per deelnemende partner. Deze personen zijn ofwel ervaringsdeskundige of naaste (ouder/partner) van een persoon met autisme. Daarnaast zijn twee landelijke belangenorganisaties vertegenwoordigd binnen de Ervaringsraad:

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

Vereniging PAS Nederland (PAS)

De raad komt minimaal 2 maal per jaar bijeen en vaker indien nodig. Daarnaast vindt er minimaal een maal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst plaats tussen de Ervaringsraad en de Raad van Advies, waarin zij met elkaar van gedachten wisselen over uiteenlopende onderwerpen.

De ervaringsraad wordt bijgestaan door het team van Leo Kannerhuis Nederland.

De serviceorganisatie

De serviceorganisatie Leo Kannerhuis Nederland ondersteunt de organisatie bij de opzet, uitvoering en implementatie van het beleid, de onderzoeken en innovatieontwikkeling en bewaking van kwaliteit. Zij fungeert als contactpersoon voor franchisepartners, ondersteunt de Raad van Advies en coördineert de andere commissies, zodat deze zo efficiënt en optimaal mogelijk kunnen functioneren.

Leden van de serviceorganisatie:

Naam Functie
Susanne Vonderhorst, MSc Beleidsmedewerker
Sanne Baudoin, MA Beleidsmedewerker
Informatie- en servicebalie info@leokannerhuisnederland.nl

Contact

Bezoekadres

Houtsniplaan 1,
6865 XZ Doorwerth.

Postadres

Leo Kannerhuis Nederland,
Postbus 96,
6865 ZH Doorwerth.