Missie en visie

Missie en visie

Door krachten te bundelen en kennis te delen wil Leo Kannerhuis Nederland de beste gespecialiseerde behandeling bieden en doorontwikkelen voor mensen met autisme. Dit doet zij op locaties verspreid over Nederland. Dichtbij, in de regio van de cliënt, waardoor de directe omgeving van de cliënt met autisme op effectieve en efficiënte wijze betrokken kan worden bij de behandeling.

Missie Visie waar staan we voor

Levensloopperspectief, empowerment en integrale behandeling

De partners binnen het samenwerkingsverband delen de visie op levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Het doel is om de cliënt en zijn omgeving sterker te maken en minder afhankelijk van professionele hulpverlening. Belangrijke ingrediënten hiervoor zijn empowerment; het versterken van de eigen regie van de cliënt en zijn omgeving, door o.a. e health. En integrale behandeling, waarbij nauwkeurige afstemming op diverse levensdomeinen en met instanties essentieel is.

Leo Kannerhuis Nederland staat voor:

  • Hoogwaardig gespecialiseerde autismebehandeling en –begeleiding
  • Specialistische kennis delen binnen het samenwerkingsverband
  • Onderzoek ten behoeve van doorontwikkeling van het behandelaanbod autisme
  • Gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve behandel- en begeleidingsconcepten op het gebied van autisme
  • Gedeelde betrokkenheid van kundige professionals bij de doelgroep autisme in Nederland
  • Zorg dichtbij de cliënt met autisme, met benutting van eigen kracht (empowerment) en eigen omgeving

Ontstaansgeschiedenis

Leo Kannerhuis Nederland is een initiatief van het dr. Leo Kannerhuis als reactie op het verzoek van het Ministerie van VWS in 2007 voor betere spreiding van gespecialiseerde autisme zorg in Nederland. Tevens was er de wens om de wachtlijsten bij het dr. Leo Kannerhuis terug te brengen. Het dr. Leo Kannerhuis fungeerde als het enig gespecialiseerd autismecentrum in Nederland, waardoor lange wachtlijsten ontstonden en patiënten ver moesten reizen voor behandeling.

Het dr. Leo Kannerhuis ging op zoek naar samenwerkingsverbanden met andere autisme zorgaanbieders in Nederland. En met succes, sinds de zomer van 2012 bestaat het samenwerkingsverband Leo Kannerhuis Nederland met daarin zeven GGZ-instellingen en één RIBW, geografisch verspreid over heel Nederland. Ze werken volgens een gezamenlijk concept waardoor de behandelcapaciteit toeneemt en kwalitatieve zorg dichtbij iedere cliënt geleverd wordt. Daarnaast is een grote rol weggelegd voor kennis delen, onderzoek en innovatie.

Initiator samenwerkingsverband

De initiator van het samenwerkingsverband Leo Kannerhuis Nederland is het dr. Leo Kannerhuis. Zij is een topklinische instelling en fungeert als landelijk kennis- en expertisecentrum op het gebied van autisme. Het dr. Leo Kannerhuis heeft zich tot taak gesteld om op proactieve wijze en in samenwerking met partners bij te dragen aan de ontwikkeling en versterking van de autisme hulpverlening in Nederland. Het samenwerkingsverband van Leo Kannerhuis Nederland past binnen deze taakstelling.