Over

Bureau

Het Leo Kannerhuis Nederland bureau ondersteunt de organisatie bij de opzet, uitvoering en implementatie van het beleid, de onderzoeken en innovatieontwikkeling en bewaking van kwaliteit. Zij fungeert als contactpersoon voor franchisepartners, ondersteunt de Raad van Advies en coördineert de andere commissies, zodat deze zo efficiënt en optimaal mogelijk kunnen functioneren.

Naam Functie
Susanne Vonderhorst, MSc Beleidsmedewerker
Informatie- en servicebalie info@leokannerhuisnederland.nl

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur, bestaande uit leden van de raden van bestuur van de samenwerkingspartners, bespreekt strategische en tactische beleidszaken.

Raad van Advies

De Raad van Advies is aanjager van onderzoek, innovatie en kwaliteitsborging binnen Leo Kannerhuis Nederland en bestaat uit zorgprofessionals. Binnen de raad ontstaan ideeën en wordt productontwikkeling en onderzoek gestart en opgeleverd. De raad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd.

Commissie Behandelarrangementen

De Commissie Behandelarrangementen houdt zich bezig met de ontwikkeling, evaluatie en het onderhoud van het (blended) behandelaanbod. De commissie is samengesteld uit één lid per deelnemende partner. Zij geeft vanuit het beroepsinhoudelijk perspectief advies aan de Raad van Advies van Leo Kannerhuis Nederland.

Ervaringsraad

De Ervaringsraad neemt binnen Leo Kannerhuis Nederland een centrale plek in. Zij zijn als co-creator actief betrokken bij de ontwikkeling van blended behandelmodules samen met zorgprofessionals en ontwikkelaars.