Kwaliteit

Naast de onderzoeken en innovatieve projecten die noodzakelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van ASS-behandelingen, investeren de partners binnen het initiatief gezamenlijk voortdurend in kwaliteit van de bestaande ASS-hulpverlening. Gedacht moet worden aan de kwaliteit van het behandelaanbod, opleiding en deskundigheidsbevordering van professionals en effectmeting.

Behandelaanbod

De zorgaanbieders die deelnemen aan LKH-NL maken gebruik van gebundelde expertise die is opgenomen in de behandelarrangementen. Dit bestaat uit een samenhangend geheel aan methodieken, trainingen en instrumenten die kenmerkend zijn voor de aanpak van die instelling.

Opleiding en Deskundigheidsbevordering

Voor een goede uitvoering van de behandelarrangementen is kennis van ASS essentieel. Binnen het Leo Kannerhuis Nederland is daarom voor alle medewerkers een Basisopleiding Autisme beschikbaar aangevuld met discipline specifieke opleidingen.

Effectmeting

Behandelmonitor (ROM)

De vorderingen en uitkomsten van de behandeling worden periodiek gemeten middels de Behandelmonitor. Doel is, het objectiveren van het effect van de behandelmethode van de cliënt.

Tevens bestaat de mogelijkheid om middels de monitor, door haar uitgebreide database, vergelijkingen te maken tussen de partners onderling. Per instelling en afdeling ontstaat zo een proces van evalueren, leren en optimaliseren van de behandeling en borgen van kwaliteit.

Cliënt – en Ouderwaarderingsonderzoek

Jaarlijks wordt een cliënt- en ouderwaarderingsonderzoek uitgevoerd bij alle franchisenemers. Dit geeft waardevolle informatie over de beleving en waardering van de behandeling en begeleiding door cliënten en ouders. De resultaten kunnen aanleiding geven tot aanscherping of wijziging van de behandeling binnen een instelling, maar ook in onderling vergelijk als leermateriaal dienen. De verzamelde gegevens worden verwerkt tot een rapportage (op instellingsniveau en geaggregeerd op Leo Kannerhuis Nederland niveau).