Ervaringskennis verankerd binnen Leo Kannerhuis Nederland

Op 28 januari j.l. vond de eerste bijeenkomst plaats van de nieuwe ervaringsraad van het Leo Kannerhuis Nederland, waarin ervaringsdeskundigen (of ouders van kinderen) met een autismespectrumstoornis zitting nemen. De leden zijn afgevaardigden van de acht franchisepartners, verspreid over Nederland, die onderdeel uitmaken van Leo Kannerhuis Nederland. Er wordt naar gestreefd om tevens cliëntenbelangenorganisaties zitting te laten nemen in de ervaringsraad.

Met de installatie van de ervaringsraad wordt een duurzame samenwerking gecreëerd, waarbij het cliëntenperspectief wordt verankerd in de franchiseorganisatie. De raad adviseert de Raad van Advies van Leo Kannerhuis Nederland en behartigt hierbij de gemeenschappelijke belangen van de cliënten met ASS. Zo draagt zij actief bij aan de kwaliteit van de taken die de franchiseorganisatie uitvoert.

De raad komt tweemaal per jaar bijeen (of vaker indien de agenda dit verlangt) om de onderwerpen die uit de Raad van Advies voortkomen en actuele onderwerpen naar aanleiding van de landelijke beleidsontwikkelingen te bespreken.

De eerste bijeenkomst was zeer geslaagd. De leden waren allen zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan en zo hun bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis.