Missie en visie

Wat is Leo Kannerhuis Nederland

Leo Kannerhuis Nederland is een uniek samenwerkingsverband van zeven GGZ-instellingen en één RIBW, geografisch verspreid over Nederland. Leo Kannerhuis Nederland biedt cliënten met een autisme-spectrumstoornis (ASS) gespecialiseerde en kwalitatief hoogstaande behandeling en begeleiding. Daarnaast werkt zij aan doorontwikkeling van autismebehandeling. De basis van de samenwerking is een franchiseformule die zijn oorsprong vindt in het Dr. Leo Kannerhuis.

Missie en visie

Missie: ‘De beste autisme-behandeling binnen bereik!’

Door krachten te bundelen en kennis te delen wil Leo Kannerhuis Nederland de beste gespecialiseerde behandeling bieden en doorontwikkelen voor mensen met autisme. Dit doet zij op locaties verspreid over Nederland. Dichtbij, in de regio van, de cliënt waardoor de directe omgeving van de cliënt met autisme (zoals het gezin, onderwijs, wonen, werk, vrije tijd) op effectieve en efficiënte wijze betrokken kan worden bij de behandeling.

Missie Visie waar staan we voor

Levensloopperspectief, empowerment en integrale behandeling

De partners binnen het samenwerkingsverband delen de visie op levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Bij levensloopbegeleiding wordt de cliënt met autisme, vanuit een lange termijn visie, proactief ondersteund bij naderende veranderingen in het leven. De begeleiding varieert in intensiteit door de tijd heen. Het doel is om de cliënt en zijn omgeving sterker te maken en minder afhankelijk van professionele hulpverlening; een zo groot mogelijke maatschappelijke zelfstandigheid bereiken.

Belangrijke ingrediënten hiervoor zijn empowerment; het versterken van de eigen regie van de cliënt en zijn omgeving, door o.a. e-Health. En integrale behandeling, waarbij nauwkeurige afstemming op diverse levensdomeinen en met instanties essentieel is.

Integrale behandeling houdt niet op als de behandeling van de zorgaanbieder stopt. Het neemt een belangrijke plaats in bij de overdracht van de cliënt naar een andere hulpverleningsinstantie. Door de bundeling van contacten in Leo Kannerhuis Nederland ontstaat er een groot landelijk netwerk van samenwerkingsrelaties, waar zowel de zorgaanbieder, maar vooral de cliënt met autisme van profiteert.

Waar staat Leo Kannerhuis Nederland voor

Leo Kannerhuis Nederland staat voor:

  • Hoogwaardig gespecialiseerde autismebehandeling en –begeleiding
  • Zorg dichtbij de cliënt met autisme, met benutting van eigen kracht (empowerment) en eigen omgeving
  • Vergelijkbare en passende zorg in elke regio
  • Specialistische kennis delen binnen het samenwerkingsverband
  • Onderzoek ten behoeve van doorontwikkeling van het behandelaanbod autisme
  • Gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve behandel- en begeleidingsconcepten op het gebied van autisme
  • Gedeelde betrokkenheid van kundige professionals bij de doelgroep autisme in Nederland

Het position paper geeft meer informatie over missie, visie en doelstellingen